Hoppa till innehåll

Om fastigheten

Historik

Huset byggdes år 1926 som en hyresfastighet, enligt 1922 års stadsplan. Det är beläget vid korsningen Nynäsvägen (tidigare Södertörnsvägen) och Stora Gungans väg (tidigare Kyrkogårdsvägen). Yrkesvägen och Yrkesgränd har kvar sina namn. Marken upplåts med tomträtt. Våning 1 och 2 innehöll från början 14 bostadslägenheter av varierande storlekar och en stor lägenhet kombinerad med tandläkarmottagning samt en separat läkarmottagning. Flera av lägenheterna var stora, dessa har senare delats upp till mindre. Antalet lägenheter är numera 20 st. Sista hyresvärd var HEBA.

 

I bottenvåningen fanns från början åtta småbutiker, ett café och en biograf. Bion, som låg vid dåvarande Södertörnsvägen, hade namnet Enskede Kvarn och fanns kvar till 1974. Biolokalen, som i stort sett är intakt, hyrs nu ut som affärslokal. I före detta caféet intill bion finns nu en tandläkarmottagning.

BRF Enskede Kvarn

Bostadsrättsföreningen bildades år 2005 och fick namnet Brf Enskede Kvarn efter före detta biografen. De flesta hyresgäster köpte sin lägenhet som bostadsrätt. Två lägenheter blev kvar som hyreslägenheter med bostadsrättsföreningen som hyresvärd. Rent formellt är Brf Enskede Kvarn en ekonomisk förening. Föreningens ekonomi är god. 

Årsmöte för alla medlemmar hålls en gång per år, under första halvåret, i föreningslokalen. Styrelsens sammansättning framgår av årmötesprotokoll och av hemsidan.

Cyklar parkeras ute vid cykelställen. Inte i portgångarna. Cyklar kan även ställas i cykelförrådet inne i fd garaget. Vid långtidsförvaring skall cyklarna hängas upp i takkrokarna inne i garaget.

Sveriges Bostadsrätters Centralförening, SBC, sköter fakturor, hyresavier och bokförning samt upprättar föreningens ekonomiska årsredovisning. SBC har även uppdraget att vara fastighetsskötare och att sköta städning av portgångar och trapphus.

Garaget har numera inga parkeringsplatser och kommer att göras om till förråd för uthyrning samt cykelförråd.

Det finns 15 numrerade P-platser utomhus, varav de flesta hyrs ut via ett kösystem. I första hand till dem som bor i fastigheten, i andra hand till lokalhyresgäster och i tredje hand till övriga. Parkeringsplatserna är försedda med låsbart eluttag för motor- och/eller kupéuppvärmning och laddstolpe för elbil. Just nu finns det inga lediga parkeringsplatser.

Två platser för besöksparkering finns vid ”biografbyggnadens” gavel. De får användas på vardagar mellan kl. 18:00 och 06:00 samt på helgdagar. För korttidsuppställning av bilar kan nedre delen av gården användas. Där kan hantverkare och andra firmor parkera när de besöker huset.

Företaget Q-Park övervakar att parkeringsreglerna följs.

I källaren finns en föreningslokal för möten och andra sammankomster. Där finns bland annat köksutrustning och ett pingisbord. Till lokalen hör även en toalett. Vill man boka lokalen bokar man den genom föreningens gemensamma facebookgrupp.

I källaren finns även ett separat styrelserum. Där finns bland annat föreningens arkiv.

I före detta cykelförrådet till höger om garageportarna kommer det att iordningställas en ”snickeboa” för de boende där det kommer att finnas möjlighet att genomföra enklare reparationer. Där förvaras även färg.

En stor potential finns på vinden Nynäsvägen 319. Utrymmet är på över 100 m2. Om den isoleras och blir uppvärmd så finns stora möjligheter till varierande aktiviteter. T.ex. möten, gym, lekrum, målarateljé, fester, mm. Om utrymmet inreds kan man förse den med kök och toalett. På vinden, Stora gungans väg 11, finns en toalett samt dusch.

Behöver du kontakta styrelsen, klicka på Kontakta Oss här på hemsidan, eller skicka ett mejl till: info@brfenskedekvarn.se

Till varje lägenhet hör förutom nyckel till egen lägenhet och postlåda även nyckel till ytterportar, vind, källare, föreningslokal, fd garaget med cykelförråd samt till dörr och bokningstavla för tvättstuga. För eluttag på gårdens uteparkeringar tillhandahålls nyckel när man hyr en plats.

Styrelse och fastighetsskötare har huvudnycklar och nycklar till särskilda utrymmen. Portkod tillhandahålls från styrelsen

Till varje lägenhet hör ett förråd i källare. Det finns elanslutning till de flesta förråd.

Det är inte tillåtet att ansluta utrustning som permanent förbrukar el i förråden. Det är inte heller tillåtet att förvara brandfarliga vätskor/gaser eller annat brandfarligt i förråden.

Postlådor med lås finns vid varje huvudentré. Styrelsen har huvudnyckel till samtliga postlådor. Utanför varje lägenhetsdörr finns det hållare för morgontidning.

Portgångar och trapphus ska vara trevliga att komma till. En generell regel i flerbostadshus är att utrymningsvägar inte får blockeras. De får inte användas som uppställningsplatser. Undantag medges för barnvagnar, som får ställas utmed långvägg (bygel för fastlåsning finns). Ett krav från Räddningstjänsten är att brännbart material inte får finnas i trapphus och utrymningsvägar.

Det finns brandvarnare på varje våningsplan i varje port samt i garaget. Handbrandsläckare är utplacerade innanför källar- och vindsdörrar samt utanför tvättstugan och i garaget. Dessa ska används vid brand i gemensamma utrymme. Det är viktigt att lägenhets- och lokalinnehavarna ser över sitt eget brandskydd i enlighet med ”Lagen om skydd mot olyckor”.

Ritningar för fastigheten finns på medlemssidan.

Följande gäller vid renovering i fastigheten:

– Informera grannar och företagshyresgäster i god tid vid störande arbeten samt informera om hur länge arbetet kommer att pågå, exempelvis genom anslag i porten eller i Facebookgruppen. Upplys grannar i din och angränsande portar om att du/ni tänker renovera, samt hur länge arbetet beräknas pågå. Särskilt störande arbeten, ska aviseras per dag och klockslag så att grannarna kan välja att vara på annan plats medan arbetet pågår. 

– Om ingreppet kräver tillfällig avstängning av vatten i fastigheten ska detta anslås i porten/portarna med information om hur länge vattnet kommer att vara avstängt.

– Rivning av våtrum, kök, väggar med mera är i regel arbeten som är mycket dammiga. Lock skall därför sättas på frånluftskanalerna för att undvika ett haveri på ventilationsaggregat.

– Byggavfall skall deponeras på avsedd plats (fråga styrelsen om detta). Byggsäckarna kan inte stå på gatan längre än några dagar.

-Efter avslutad ombyggnation skall ett slutbesiktningsprotokoll utförd av oberoende besiktningsman lämnas till styrelsen. Observera att ansvaret för att alla arbeten skett enligt föreskrivna regler ligger på bostadsrättshavaren. Föreningen/styrelsen bär inte ansvar för besiktning av renoverade lägenheter.

-Vid renovering av mer omfattande karaktär som inbegriper bilning eller rivning av väggar, skall aktuell byggnadsfirma besiktiga lägenheter som ligger intill och under. Rekommenderas också att genomföra en protokollförd inspektion av närliggande lägenheter och dokumentera eventuella befintliga sprickor tillsammans med bostadsrättsinnehavaren, för att undvika eventuella tvister. Besiktningsprotokoll skall undertecknas av alla berörda bostadsrättsinnehavarna.

Till detta anlitas Svensk markservice AB. Gäller dock inte parkeringsplatserna, dessa sköter brukarna.

På gården finns ett skjul för sopor. Tömningstider och sorteringsanvisning finns anslaget på insidan av dörren. Utrymme för grovsopor saknas. Det  får man köra bort själv. Närmaste Återvinningscentral är Östberga ÅVC på Bussens väg 2 och här är schemat för mobila miljöstationen i östra söderort. OBS Inne i soprummet finns instruktioner för vad som får slängas där eller inte.

Föreningen anordnar två gemensamma städdagar varje år. Då städar vi gården och allmänna utrymmen samt gör en del trädgårdsarbete. En container placeras på gården ca en vecka inför och under vårstädningen. I den kan även hushållen slänga privata grovsopor. Det är trevligt om många som möjligt deltar och hjälps åt.

Städdagarna brukar avslutas med en gemensam gårdsfest.

För TV ingår ComHems basutbud i bostadsavgiften. Kopparledningar för telefoni finns. Huset har fiber från IP-only. Bredband 100/100mbit via Bredbandsson ingår i bostadsavgiften.

I tvättstugan finns två tvättmaskiner, ett torkskåp, två torktumlare, en mangel och en lakansträckare. Tvättstugan brukade bokas utanför dörren med låsbart bokningsblock, nu har vi ett digitalt system som du kommer åt på medlemssidan.

För allas trevnad ska tvättstugan hållas ren och snygg. Särskilt viktigt är att göra ren filter i torktumlare och att avlägsna tvättmedel ur maskinernas behållare. Anslag om detta finns i tvättstugan.

Blommor, buskar och annan växtlighet sköts av en liten trädgårdskommitté. Alla är välkomna att hjälpa till med trädgården. Kontakta styrelsen om du är intresserad ! I förrummet till snickeboa finns ett litet förråd för trädgårdsredskap med mera samt i garaget finns större redskap såsom gräsklippare etc.

På uteplatsen kan man grilla, fika eller bara sitta och koppla av. Vill man ha den för sig själv och sina vänner bör man boka terrassen genom att skriva ett inlägg i föreningens facebookgrupp. 

I månadsavgiften ingår värme , vatten och bredband via fiber.

Lägenheterna och de flesta affärslokalerna ventileras med mekanisk ventilation. En frånluftfläkt finns i Stora Gungan 11. Pizzerian och Sushin har en egen fläkt som ventilerar köket och lokalen.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs med regelbundna intervall.

Allmänna utrymmen och byggnadens stomme tillhör föreningen. Gäller även stamledningar för TV, tele, el, vatten, avlopp och bredband. Inträffar skada i allmänna utrymmen anmäls detta till SBC, se anslag i trapphusen. Där finns även nummer till jouren. Informera även styrelsen så att den får kännedom om anmäld skada.

Skador i lägenheten, inklusive fönsterglas och lägenhetsdörrar, åtgärdas och bekostas av lägenhetsinnehavaren. Lägenhetsinnehavarens svarar även för brand- och vattenskador och ohyra om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet. Lägenhetsinnehavaren kan kontakta SBC för egna reparationer men bekostas då av lägenhetsinnehavaren själv.

Ombyggnad av lägenhet skall alltid föregås av en anmälan till styrelsen. Bostadsrättsinnehavaren får på egen bekostnad efter medgivande från styrelsen göra ändringar av sin lägenhet under förutsättning att det inte medför skada på föreningens hus eller men för annan boende i huset. För rivning av hela eller delar av en vägg finns en blankett för ansökan på föreningens sida hos SCB ”Mitt BRF”.

Enklare renoveringar av lägenheten, t ex målning, tapetsering, omläggning av golv eller utbyte av köksinredning, kräver inte tillstånd från styrelsen

Huset har fjärrvärme som levereras av Exergi. Radiatorerna ska luftas varje höst när värmen släppts på. Om man inte har en elementnyckel kan man kontakta styrelsen.

Viktigt! De värmeslingor som finns på väggen i en del dusch- och/eller badrum värms inte upp via ordinarie värmesystem och går INTE att stänga av. De värms upp genom att tappvarmvattnet cirkulerar igenom. De får inte innehålla stillastående vatten eftersom det då kan utvecklas legionellabakterier i dricksvattnet. Slingorna måste vara spärrade mot avstängning.

Föreningen tillåter inte juridiska personer som ägare.