Hoppa till innehåll

Kallelse till föreningsstämma

Datum och tid: 4 juni kl. 18.30

Lokal: Om lämplig väderlek utomhus, i annat fall i gamla garaget. Efter stämman bjuds det på förtäring och förfriskningar. Meddela styrelsen innan angående specialkost.

Dagordning:

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av protokollförare
 5. val av två (2) justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Beslut om utomståendes närvaro
 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning 2023
 10. Föredragning av revisorns berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Beslut om arvoden åt styrelsen för nästkommande verksamhetsår
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 19. Information från styrelsen
  – Konvertering av hyreslokaler samt vindsprojektet
 20. Ansvarsområden utanför styrelsen
  a. Ansvarig för hemsida
  b. Trädgårdsgrupp
  c. Trivselgrupp
  d. Tvättstuga
  e. Soprum
 21. Avslutande och därefter förtäring